กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางธัญรดา บุญโต
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางจิรวรรธ์ ยังใจ
นักวิชาการศึกษา
นางชาลินี เชื้อทอง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศศิธร แก้วคำสอน
นักวิชาการศึกษา
นางพรญ์มณี วิชัยกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรัชญานันต์ ทองกลม
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Scroll to Top